Samfunnsøkonomisk analyse

Vista Analyse er blant de institusjonene i Norge som utfører flest samfunnsøkonomiske analyser og prosjekter som videreutvikler samfunns­økonomiske analysemetoder. Vi bistår virksomheter i samferdsels­sektoren, energi­sektoren, miljøsektoren, plan- og byggsektoren, arbeids- og inkluderings­sektoren, men også mange andre sektorer, med modell­verktøy og prosjekter.

Blant annet er vi ledende i å integrere miljøvirkninger og andre virkninger uten pris, i analysene. Vi har også gått i spissen for å utvikle og anvende samfunnsøkonomisk analyse på nye områder, for eksempel på velferdsområdet. Flere av våre medarbeidere har bidratt på den metodiske siden av samfunnsøkonomiske analyser med å bygge opp det kunnskaps­grunnlaget som ligger bak Direktoratet for økonomistyrings (DFØs) veileder, Finansdepartementets rundskriv og transport­etatenes veiledere på feltet. Vista Analyse har rammeavtaler med Jernbaneverket, Statnett, Oslo kommune, Politidirektoratet, Oljedirektoratet, DFØ, Nye Veier og Difi om å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser.

| Samfunnsøkonomisk analyse
Publikasjoner under Samfunnsøkonomisk analyse: