Steinar Strøm

Steinar Strøm var professor i økonomi ved Universitetet i Oslo fra 1976 til 2008, og fra 2003 har han vært professor ved Universitetet i Torino, Italia. Siden starten av Frischsenteret på 1980-tallet har han dessuten vært tilknyttet dette senteret som forsker, og han ble medlem av Rikslønnsnemda i 1990. Steinar ledet legemiddelutvalget som avga sin innstilling i 1996, og som anbefalte fri etablering av apotek. Dette ble vedtatt i 2001.

Hans arbeidsfelt er økonometri (empirisk økonomi) med anvendelse på problemer innen arbeidsmarkedsøkonomi, pensjon, transportøkonomi, helseøkonomi, legemiddelmarked og lønnsdannelse. Han har også arbeidet innenfor energi- og miljøøkonomi.

For CV se http://folk.uio.no/steinast

Publikasjoner av Steinar Strøm:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website