Veronica Strøm

Veronica har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og har vært ansatt i Vista Analyse siden våren 2020. Hennes erfaring fra Vista omfatter blant annet analyse av ringvirkninger og andre samfunnsvirkninger av offentlige og privat initierte prosjekter, samfunnsøkonomisk analyse av graveskader på infrastruktur i grunnen på vegene av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og kvalitetssikring av oppgraderingsprogram for F-35 på vegne av Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet. Her har hun arbeidet med datainnsamling, som har foregått ved intervjuer, dokumentanalyse og statistikk, bearbeiding og analyse av data og rapportskriving. Tidligere arbeidet Veronica i Prognosesenteret hvor hennes arbeidsoppgaver var knyttet til analyse og utarbeidelse av prognoser for bygg- og anleggsmarkedet.

Publikasjoner av Veronica Strøm: