Evalueringer

Selv om Vista Analyse er mest kjent som et spisskompetansemiljø innenfor samfunnsøkonomi, har vi også meget høy evalueringsfaglig kompetanse. En av våre partnere har skrevet to mye brukte lærebøker i evalueringsmetodikk, og indikerer vårt kompetansenivå.

I vår evalueringstilnærming legger vi vekt på å beskrive og analysere kompleksiteten rundt de programmer, handlingsplaner, tiltak og lover vi evaluerer. Slik sikrer vi at vi har et godt teoretisk og empirisk grunnlag for å evaluere hvordan fordeler, verdier, betydning og effektivitet kan fastlegges, samtidig som vi studerer hvilke mekanismer som førte til et bestemt resultat. Vi fokuserer både på mål og prosesser. I vår tilnærming etterstreber vi dessuten å kombinere det beste fra tverrfaglige evalueringer og samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsanalyse, som også er et evalueringsverktøy, til et helhetlig evalueringskonsept bygget på styringseffektivitet og kostnadseffektivitet.

Metodetriangulering er et kjennetegn ved vår tilnærming. For å få et godt evalueringsgrunnlag innhentes informasjon og data fra flere ulike kilder og undersøkelser, gjerne slik at både kvalitative og kvantitative metoder «trianguleres», eller brukes i kombinasjon. Gjennom metode­triangulering og strukturerte, forskningsbaserte analyser etablerer vi et solid og etterprøvbart evalueringsgrunnlag.

| Evalueringer