Kvalitetssikring, tvister og ekspertuttalelser

Vista Analyses medarbeidere brukes jevnlig som fagekspertise i offentlige utvalg, media og i rettslige prosesser. Vi kjenner den virkeligheten som våre ekspertuttalelser brukes i, og vi har faglig tyngde til å føre konsistente analytiske resonnementer om kompliserte tema. Våre bidrag omfatter konkurranse, miljø og avfall, transport, næringsøkonomiske spørsmål, med videre.

| Kvalitetssikring, tvister og ekspertuttalelser
Publikasjoner under Kvalitetssikring, tvister og ekspertuttalelser: