Haakon Vennemo

Haakon Vennemo er Dr. Polit 1992 i samfunnsøkonomi og professor II ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Han har arbeidet i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling, og flere år i ECON, blant annet som daglig leder. Siden 2010 har han vært partner i Vista Analyse, og fra 2016 også styreleder.

Haakon er en av Norges mest erfarne utredere og forskere innen samfunnsøkonomi. Gjennom karrieren har han bidratt i over 200 utredningsprosjekter og vært prosjektleder i mer enn 100 av dem. Han brukes også mye i Vista Analyses interne kvalitetssikring. Haakons kompetanse omfatter blant annet

  • Kunnskapsinnhenting og analyser av virkemidler og tiltak innen ulike samfunnssektorer.
  • Vurdering av markeder, teknologier, kostnader og virkemidler for en rekke oppdragsgivere i offentlig og privat sektor
  • Kvalitetssikring av kostnadsoverslag mv. i offentlige tiltak og investeringsprosjekter, på vegne av Finansdepartementet og fagdepartementer, Statnett, Oslo kommune mv.
  • Sterk forskerkompetanse gjennom ca 40 artikler i fagfellevurderte tidsskrifter, bokkapitler mv.

Mange av Haakons prosjekter er relatert til energi- og miljø. Han har mer enn 20 års kontinuerlig erfaring med energi- og miljøanalyser for Kina.

Publikasjoner av Haakon Vennemo: