Orvika Rosnes

Orvika Rosnes er samfunnsøkonom (Dr. Scient.), med erfaring fra ECON, Forskningsavdelingen i SSB og Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Hun har lang erfaring med politikk- og markedsanalyser på ulike områder, særlig innen energi- og klimapolitikk, både som forsker og som konsulent.

Hun har jobbet med virkemiddelanalyser og evalueringer av reformer, både på oppdrag av myndighetene og i forskningsprosjekter. Vurdering av måloppnåelse og samfunnsøkonomisk lønnsomhet av virkemidlene har stått sentralt i disse analysene. Omstilling av energisektoren, og virkemidler til å få til omstillingen, har vært et gjennomgående tema i mange prosjekter. I de seneste årene har Orvika jobbet med flere prosjekter om energieffektivisering i husholdninger.

Orvika har jobbet med et bredt spekter av problemstillinger knyttet til kraftsektoren: fra markedsanalyser av det norske/nord-europeiske kraftmarkedet og kvotemarkedet (EU ETS) til ulike problemstillinger relatert til investeringer, nettregulering og markedsstruktur. Hun har også jobbet med kraftmarkedsreformer i andre land, spesielt i det sørlige Afrika.

Orvika har omfattende erfaring med kvantitative metoder og numeriske modeller (både partielle modeller og generelle likevektsmodeller) og modellbasert scenarioanalyse. I SSB var hun ansvarlig for den generelle likevektsmodellen SNOW, som brukes til framskrivinger av norsk økonomi, bl.a. av Finansdepartementet. Hun har også jobbet med samfunnsøkonomisk analyse som metode.

Vitenskapelige publikasjoner

For prosjekterfaring, se CV.

2018

«Residential energy efficiency policies: Costs, emissions and rebound effects». Energy 143, pp. 191–201. DOI 10.1016/j.energy.2017.10.103 (med B. Bye and T. Fæhn)

2018

«Energy technology and energy economics: Analyses of energy efficiency policy in two different model traditions». CREE Working Paper 1/2018. http://www.cree.uio.no/publications/CREE_working_papers/2018/wp_2018_01.html

(med B. Bye, K. Espegren, T. Fæhn, E. Rosenberg)

2016

«Energiteknologi og energiøkonomi: Analyser av energipolitikk i to ulike modelltradisjoner». Samfunnsøkonomen 6–2016, pp. 47–57 (med B. Bye, K. Espegren, T. Fæhn, E. Rosenberg)

2015

«Robuste norske klimamålsetninger». Samfunnsøkonomen 1–2015, pp. 67–77 (med M. Greaker)

2014

«Subsidies for Renewable Energy in Inflexible Power Markets». Journal of Regulatory Economics 46, pp. 318–343. DOI 10.1007/s11149-014-9258-7

2012

«The Cost of Providing Electricity to Africa». Energy Economics 34, pp. 1318–1328. http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2012.06.008 (med H. Vennemo)

2012

«Forecasting CO2 Prices in the EU ETS». In Q.P. Zheng, P.M. Pardalos, S. Rebennack, N.A. Iliadis, M.V. Pereira (eds.) Handbook of CO2 in Power Systems, pp. 243–274. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (med A.-F. Sinner and B. Tennbakk)

2011

Africa’s Power Infrastructure. Improving investment, connectivity, reliability and efficiencies. The World Bank Press. Available at https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2290 (med A. Eberhard, M. Shkaratan and H. Vennemo)

2008

«The Impact of Climate Policies on the Operation of a Thermal Power Plant». The Energy Journal 29 (2), pp. 1–22. DOI 10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol29-No2-1

2007

Short-term Effects of Long-term Policies: Climate Policies in Power Markets. Department of Economics and Resource Management, Norwegian University of Life Sciences. Dissertation No. 2007:11

Publikasjoner av Orvika Rosnes:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website