Orvika Rosnes

Orvika Rosnes er samfunnsøkonom (Dr. scient.), med erfaring fra ECON, Forskningsavdelingen i SSB og Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Hun har over 25 års erfaring evalueringer, politikk- og markedsanalyser på ulike områder, både som forsker og som konsulent.

Omstilling av den norske økonomien til lavutslippssamfunn, virkemidler til å få til omstillingen og effektiv ressursutnyttelse har vært et gjennomgående tema i mange prosjekter. Hun har jobbet med slike analyser innen flere sektorer, fra kraft og energi til transport og landbruk. Orvika har også mye erfaring med samfunnsøkonomisk analyse, både innen Finansdepartementets KS-ordning og i mindre (forenklede) analyser.

I de seneste årene har Orvika jobbet mye med regionale analyser og regionale framskrivinger av norsk økonomi. Hun er hovedansvarlig for utviklingen av en ny regional likevektsmodell for Norge (NOREG 2), som gir mulighet til å se nærmere på den regionale dimensjonen av omstillingen. Denne modellen blir brukt til årlige framskrivinger for regioner (fylker) i Norge. Hun er også nøkkelperson i teamet som skal jobbe med videreutvikling av PANDA-modellen.
Hun har lang erfaring med problemstillinger knyttet til kraftsektoren, fra markedsanalyser til analyser av investeringer, nettregulering og markedsstruktur. Hun har også jobbet med kraftmarkedsreformer i andre land, spesielt i det sørlige Afrika. I de seneste årene har hun jobbet med analyser knyttet til samfunnets kostnader ved strømbrudd og betalingsvillighet for å unngå strømbrudd.

Orvika har sterk modelleringskompetanse og omfattende erfaring med kvantitative metoder og numeriske modeller samt modellbasert scenarioanalyse. Hun har utviklet og jobbet med kraftmarkedsmodeller for det nord-europeiske kraftmarkedet og kvotemarkedet (EU ETS) og for ulike regioner i Afrika. I de seneste årene har Orvika jobbet med generelle likevektsmodeller som gir mulighet til å se alle sektorene i samspill, og med regionale modeller og framskrivinger (f.eks. SNOW, NOREG 2, Vista-Virkning, Panda, KomSam). I SSB var hun nøkkelperson i utviklingen av SNOW-modellen, som brukes av Finansdepartementet til framskrivinger av norsk økonomi og utslipp. Orvika har også erfaring med kvalitative metoder (dokumentanalyse, surveys, spørreundersøkelser, personlige intervjuer og fokusgrupper), og med å kombinere kvalitative og kvantitative metoder for innhenting av nye data.

Orvika har kompetanse som seniorforsker, og har i de siste årene hatt bistillinger som seniorforsker i TØI og SSB. Orvika er styremedlem i Norsk forening for energiøkonomi (NAEE).

Vitenskapelige publikasjoner

For Vista-rapporter, se nedenfor. For annen prosjekterfaring, se CV.

2022

«The cost to households of a large electricity outage». Energy Economics 116. https://authors.elsevier.com/a/1g8MeW3fcsS3k (with H. Vennemo, A. Skulstad)

2021

«The road to a low emission society: Costs of interacting climate regulations». SSB Discussion Paper 2021/972. (med B. Bye, Kevin R. Kaushal, Karen Turner, Hidemichi Yonezawa) The road to a low emission society: Costs of interacting climate regulations (ssb.no).

2020

«Anbefalinger for bedre samfunnsøkonomiske analyser.» Samferdsel 23.10.2020 Anbefalinger for bedre samfunnsøkonomiske analyser - Samferdsel (toi.no) (with H. Vennemo, J. Furuholmen, L. Andreev)

2019

«Marginal abatement costs under EU’s effort sharing regulation. A CGE analysis.» CREE Working Paper 3/2019 (also published as SSB Report 2019/10) https://www.cree.uio.no/publications/CREE_working_papers/2019/wp_2019_03.html (with B. Bye and T. Fæhn)

2019

«SNOW-modellen for Norge: Dokumentasjon av framskrivningsmodellen for norsk økonomi og utslipp.» SSB Notater 2019/1 SNOW-modellen for Norge. Dokumentasjon av framskrivningsmodellen for norsk økonomi og utslipp (ssb.no) (with B. Bye and T. Fæhn)

2018

«Residential energy efficiency policies: Costs, emissions and rebound effects». Energy 143, pp. 191–201. DOI 10.1016/j.energy.2017.10.103 (med B. Bye and T. Fæhn)

2018

«Energy technology and energy economics: Analyses of energy efficiency policy in two different model traditions». CREE Working Paper 1/2018. http://www.cree.uio.no/publications/CREE_working_papers/2018/wp_2018_01.html (med B. Bye, K. Espegren, T. Fæhn, E. Rosenberg)

2016

«Energiteknologi og energiøkonomi: Analyser av energipolitikk i to ulike modelltradisjoner». Samfunnsøkonomen 6–2016, pp. 47–57 (med B. Bye, K. Espegren, T. Fæhn, E. Rosenberg)

2015

«Robuste norske klimamålsetninger». Samfunnsøkonomen 1–2015, pp. 67–77 (med M. Greaker)

2014

«Subsidies for Renewable Energy in Inflexible Power Markets». Journal of Regulatory Economics 46, pp. 318–343. DOI 10.1007/s11149-014-9258-7

2012

«The Cost of Providing Electricity to Africa». Energy Economics 34, pp. 1318–1328. http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2012.06.008 (med H. Vennemo)

2012

«Forecasting CO2 Prices in the EU ETS». In Q.P. Zheng, P.M. Pardalos, S. Rebennack, N.A. Iliadis, M.V. Pereira (eds.) Handbook of CO2 in Power Systems, pp. 243–274. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (med A.-F. Sinner and B. Tennbakk)

2011

Africa’s Power Infrastructure. Improving investment, connectivity, reliability and efficiencies. The World Bank Press. Available at https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2290 (med A. Eberhard, M. Shkaratan and H. Vennemo)

2008

«The Impact of Climate Policies on the Operation of a Thermal Power Plant». The Energy Journal 29 (2), pp. 1–22. DOI 10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol29-No2-1

2007

Short-term Effects of Long-term Policies: Climate Policies in Power Markets. Department of Economics and Resource Management, Norwegian University of Life Sciences. Dissertation No. 2007:11

Publikasjoner av Orvika Rosnes:
NavnOrvika Rosnes
FunksjonDaglig leder og partner
TittelSamfunnsøkonom (PhD)
Telefon+47 98 26 39 56
Epostorvika.rosnes@vista-analyse.no
KontoradresseMeltzers gate 4, 0257 Oslo
CVLast ned pdf | 405.9 kB

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR