| En verden før og en verden etter AKS

En verden før og en verden etter AKS

Oslo, 13.01.2020

Drammen kommune har gjennomført et prøveprosjekt med innføring av aktivitetsskole (AKS) i perioden 2016-2020. Vista Analyse i samarbeid med ideas2evidence har følgeevaluert prosjektet. Resultatene fra forsøket viser at innføringen av AKS med tilhørende tiltak, bidrar til økt deltagelse, og da særlig fra lavinntekts- og innvandrergrupper. Foresatte gir uttrykk for at AKS gir et større læringsutbytte enn SFO, og er gjennomgående mer tilfreds med AKS-tilbudet enn med SFO-tilbudet. AKS-ansatte har hatt nytte av kommunens kompetansetiltak. Skolene bekrefter at de arbeider på en annen, og bedre måte etter innføringen av AKS, og at dette gir positive effekter på målområdene. Resultatene viser at lavinntektsgrupper og barn med fremmedkulturell bakgrunn har størst effekt av deltagelse ved AKS. Det er også disse gruppene som har økt deltagelsen gjennom prøveperioden. Friplasser for lavinntektsgrupper framstår som viktig for å sikre deltagelse fra disse målgruppene.

Les sluttevalueringen her.

Resultatene fra tredje delevaluering finner du her.

For mer informasjon se første og andre delevaluering.