| Første helårsevaluering av aktivitetsskolen i Drammen

Første helårsevaluering av aktivitetsskolen i Drammen

Oslo, 15.11.2017

Vista Analyse og ideas2evidence har på oppdrag fra Drammen kommune gjennomført den første helårsevalueringen av prøveprosjektet ”Aktivitetsskolen i Drammen Kommune”. Aktivitetsskolen skal gradvis fases inn i hele Drammen, til erstatning for dagens skolefritidsordning. Det er satt ambisiøse mål for tiltaket: Det skal bidra til bedre integrering, utjevne sosiale forskjeller og økt læringsutbyttet. Dette krever økt deltakelse sammenliknet med dagens SFO, og da særlig fra innvandrer- og lavinntektsgrupper. Denne delevalueringen omhandler det første året i piloteringsfasen; innføring av AKS for første klasse ved Fjell og Brandengen. Evalueringen er den første av fire delevalueringer.

Vi finner at tiltakene som er iverksatt gjennomgående synes å gi effekt på målområdene. AKS har bidratt til høyere deltakelse, og da særlig fra lavinntektsgrupper. Gratis plass for lavinntektsgrupper er en avgjørende forklaringsfaktor bak dette. Det er for tidlig å forvente statistisk signifikante læringseffekter, men resultatene så langt tyder på at tiltakene virker.

cleardot.gifLes rapporten her.