| Forsiktig på vei mot bedre integrering og sosial utjevning

Forsiktig på vei mot bedre integrering og sosial utjevning

Oslo, 17.10.2018

Drammen kommune har et fireårig forsøksprosjekt der aktivitetsskole gradvis fases inn til erstatning for SFO. Som en del av tiltaket tilbys det friplasser til lavinntektsfamilier. Vista Analyse, i samarbeid med Ideas2evidence, gjennomfører en følgeevaluering der det leveres årlige delevalueringer. Evalueringen fra det andre året i innfasingen viser at tiltaket bidrar til økt deltagelse, og da særlig fra lavinntekts- og innvandrergrupper. Foresatte gir uttrykk for at AKS gir et større læringsutbytte enn SFO, og er gjennomgående mer tilfreds med AKS-tilbudet enn SFO-tilbudet.

Les rapporten her.