| Samfunnsøkonomisk analyse av økt bruk av biorest som klimatiltak

Samfunnsøkonomisk analyse av økt bruk av biorest som klimatiltak

Oslo, 17.01.2020

På oppdrag for Landbruksdirektoratet har vi analysert nytte og kostnader ved økt bruk av biorest (som er avfall fra biogassproduksjon) til erstatning for mineralgjødsel. Alle som planlegger nye biogassanlegg planlegger også å benytte bioresten til slike formål. Dette kan gi betydelige utslippsreduksjoner i landbruket og fra produksjon av mineralgjødsel, men lange transportavstander for bioresten vil redusere eller mer enn oppveie disse utslippsreduksjonene. Tiltakskostnadene for utslippsreduksjonene i landbruket vil ligge mellom en besparelse og en kostnad på ca. 5 000 kr/tonn CO2-ekvivalenter. Kostnadene vil i all hovedsak belastes biogassprodusentene, mens jordbrukerne vil få reduserte kostnader som følge av overgangen. Lang og kostbar transport av biorest kan bli et viktig hinder for økt biogassproduksjon. Bortsett fra dette er det få eller ingen barrierer for å øke bruken av biorest, så lenge dette framstår som lønnsomt for jordbrukerne.

Les rapporten her

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website