| Analyse av finansielle overføringer over landegrensene

Analyse av finansielle overføringer over landegrensene

Oslo, 05.07.2021

Visste du at utviklingsland mottar mer støtte fra utvandrerbefolkningen enn i bistand? Og at disse overføringene har vist seg mer stabile over tid enn mange bistandsstrømmer? Penger sendes over landegrensene for å støtte mottakerne i andre enden eller for å investere i eiendom og næringsliv. I tillegg har vi omfattende internasjonal handel av varer og tjenester. Fellesnevneren for slike betalingsstrømmer er at vi har begrensete og mangelfulle data. Statistisk sentralbyrå er den aktøren i Norge som har best oversikt.

Vista Analyse skal sammen med Statistisk sentralbyrå gjennomføre en forstudie av mulighetene for sammenstilte tall for finansielle overføringer over landegrensene. Oppdragsgiver er NORAD.

Formålet med prosjektet er å gi en oversikt over finansielle strømmer over landegrensene, samt å gi en oversikt over hvilke av disse finansielle strømmene som Statistisk sentralbyrå kan tilby data på. For de størrelser som per i dag ikke kan hentes ut på kort sikt, vil vi gjøre en vurdering av hva som kan hentes ut og tilrettelegges på litt lengre sikt. En kvalitetsvurdering av tilgjengelige data vil også bli gjort. For pengestrømmer det ikke finnes tilfredsstillende data for, vil vi gjøre en vurdering av om det går an å utarbeide anslag på disse.

Kontaktperson i Vista for dette prosjektet er Bjørnar Andreas Kvinge.