| Evaluering av Sametingets organisering av læremiddelutvikling

Evaluering av Sametingets organisering av læremiddelutvikling

Oslo, 30.06.2021

Vista Analyse og Tana samiske språksenter har evaluert måloppnåelsen av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning for læremiddelutvikling, og hvordan samiske læremidler produsert innenfor tilskuddsordningen blir markedsført og tilgjengeliggjort av tilskuddsmottakerne og Sametingets læremiddelsentral. Rapporten kan lese her.

Gjennomgangen viser at målet for tilskuddsordningen ikke er nådd i evalueringsperioden, da man er langt unna å ha utviklet samiske læremidler i alle fag i tråd med læreplanene i grunnopplæringen. Tilskuddsordningen har imidlertid vært avgjørende for samisk læremiddelproduksjon i perioden. Mangel på forfattere og oversettere, særlig innen sør- og lulesamisk, påvirker både produksjonskapasiteten og fremdriften i prosjektene. De begrensede ressursene gir også stor sårbarhet knyttet til sykdom og annet fravær. Tilskuddsordningen fremstår relativt godt utformet og forvaltet, men politiske prioriteringer av hensyn utover de rent faglige i tildelingene kan gå på bekostning av kvalitet og effektivitet i læremiddelproduksjonen.

Når det gjelder markedsføring og tilgjengeliggjøring, indikerer intervjuene at lærerne opplever å ha dårlig oversikt over tilgjengelige læremidler. Forlagene har svake insentiver til markedsføring av læremidler utover minstekravet i tilskuddsordningen. Vi anbefaler flere tiltak for mer effektiv produksjon og bedre markedsføring av læremidler. Det er imidlertid ikke realistisk å nå målet om samiske læremidler i alle fag uten betydelig ekstra ressurser, både i form av forfatterressurser og større tilskuddsramme.