| Vista i Georgia

Vista i Georgia

Oslo, 01.11.2017

Vista Analyse skal bistå georgiske myndigheter med å utarbeide praktiske retningslinjer for
verdsetting av virkninger på biodiversitet og forurensning av vann og grunn fra aktiviteter knyttet til
større vannkraftutbygginger og liknende inngrep. Arbeidet gjennomføres som en del av International
Centre for Hydropower (ICH) sitt arbeid i landet, og er et ledd i Georgias tilpasning til EUs
Miljøansvarsdirektiv (ELD).