| Vista har levert viktig underlag for beslutninger om lokalisering av nye sykehus i Mjøsregionen

Vista har levert viktig underlag for beslutninger om lokalisering av nye sykehus i Mjøsregionen

Oslo, 04.02.2021

Vista Analyse og Cowi har levert syv samfunnsanalyser til Helse Sør-Øst RHF hvorav Vista har levert tre rapporter. Analysene er underlag til beslutning av lokalisering av sykehusene i den nye sykehusstrukturen i Innlandet. Vi vurderte seks ulike alternative lokaliseringskombinasjoner av nytt Mjøssykehus og nytt akuttsykehus.

Våre analyser ga i hovedsak samme konklusjoner når konsekvenser av de ulike lokaliseringsalternativene ble vurdert. HSØ sin anbefaling til lokalisering av de nye sykehusene er i overensstemmelse med våre konklusjoner. Våre konklusjoner var at det ga størst samfunnsmessig nytte å lokalisere Mjøssykehuset i Brumunddal og det nye akuttsykehuset enten i Lillehammer eller i Gjøvik. HSØ anbefalte Brumunddal/Lillehammer.

Vistas tre rapporter er Deltema 1 Sysselsetting, Deltema 2 Regional utvikling og Deltema 3 By-og tettstedsutvikling. Sammendragsrapporten sammenfatter resultatene fra alle syv delrapporter.