| Vista Analyse utvikler samfunnsøkonomisk metode

Vista Analyse utvikler samfunnsøkonomisk metode

Oslo, 06.04.2021

Vista Analyse har den siste tiden utgitt flere utredninger som tar sikte på å forbedre anvendte samfunnsøkonomiske analyser (nytte-kostnadsanalyser mv.). En flaggskipspublikasjon er rapport Noen krevende tema i anvendte samfunnsøkonomiske analyser, som er skrevet for Concept-programmet og tar for seg 38 samfunnsøkonomiske analyser i den offentlige kvalitetssikringsordningen (KS1-rapporter). Flere av temaene er også behandlet i egne rapporter og utredninger. I rapport Økonomisk analyse av HILP-hendelser) drøfter vi hvordan man gjør samfunnsøkonomisk analyse av hendelser lav sannsynlighet, men høy konsekvens («high impact, low probability», HILP). Dette har vært et kinkig problem for samfunnsøkonomer i mange år. Rapport Tidskostnader i samfunnsøkonomiske analyser av transportprosjekter diskuterer hvordan samfunnsøkonomiske analyser behandler tid. Det er sprikende praksis innad i transportsektoren, og i andre sektorer. Rapport Kalkulasjonspris for CO2 og utslipp av CO2 i transportmodellene (Klimapris og utslipp transport) diskuterer hvilken pris man i samfunnsøkonomiske analyser bør sette på klimagassutslipp. Dette er viktig fordi prisen indirekte bestemmer vekten som slike utslipp får i analysene. Til nå finnes det ingen enhetlig praksis. Rapport Veiledning om levetid i samfunnsøkonomiske analyser av infrastrukturprosjekter i transportsektoren anbefaler en ny praksis for å fastlegge levetid. Levetid er ikke et trivielt spørsmål fordi man ofte kan skjøte på med reinvesteringer i deler av et anlegg, nær sagt til evig tid. Rapport Videreutvikling av Nye Veiers metodikk for prioritering drøfter hvordan man kan prioritere der samfunnsøkonomiske analyser ikke gir en klar anvisning. Slike situasjoner oppstår ofte og temaet har stor praktisk betydning.

Partner og professor Michael Hoel, og partner og professor Haakon Vennemo har vært sentrale i de fleste utredningene som videreutvikler samfunnsøkonomisk metode.