| Nytt prosjekt: Helseøkonomiske analyser i møte med usikre og innovative behandlingsmuligheter

Nytt prosjekt: Helseøkonomiske analyser i møte med usikre og innovative behandlingsmuligheter

Oslo, 09.04.2021

Vista Analyse har fått i oppdrag av Legemiddelindustrien (LMI) å vurdere hvordan usikkerhet knyttet til nye og avanserte behandlinger best bør håndteres i metodevurderingene. Den medisinske utviklingen muliggjør avanserte og persontilpassede behandlingsløp for mindre pasientgrupper, men øker også usikkerheten i effektstudiene som danner grunnlag for metodevurderingene. Selv om lovende resultater fra tidligfasestudier kan gi grunnlag for godkjenning av europeiske legemiddelmyndigheter, hefter det fremdeles ofte stor usikkerhet ved behandlingseffekten. En slik utvikling øker viktigheten av usikkerhetshåndtering i de helseøkonomiske analysene som inngår i beslutningsgrunnlaget når helseforetakene tar stilling til nye behandlingsmetoder.

I oppdraget inngår også en analyse av hvorvidt slike lovende behandlinger med stor usikkerhet utløser behov for andre avtaleformer mellom leverandører og helseforetakene, gitt overordnede politiske rammebetingelser og legemiddelpolitiske mål.

Vi ser frem til et spennende oppdrag og samarbeid med legemiddelindustrien, med høye ambisjoner om å gi praktiske råd og anbefalinger basert på solide økonomifaglige prinsipper.

Dag Morten Dalen er Vistas kontaktperson for oppdraget.