| Vista Analyse tildelt nye rammeavtaler med Utenriksdepartementet

Vista Analyse tildelt nye rammeavtaler med Utenriksdepartementet

Oslo, 08.03.2021

Utenriksdepartementet har inngått nye rammeavtaler for å dekke deres behov for forskningsbistand. Vista Analyse deltar i to konsortier som nå har inngått fireårige rammeavtaler med Utenriksdepartementet. Rammeavtalen skal dekke forskningsbehovet til Utenriksdepartementet, utenrikstjenesten og underliggende etater.

Under ledelse av Statistisk sentralbyrå, ved forskningsavdelingen og internasjonal seksjon, skal SSB og Vista Analyse dekke fagområdene handel, skatt, korrupsjon og økonomi.

Vista Analyse arbeider bredt med internasjonale økonomiske problemstillinger. Vi utfører nytte-kostnadsanalyser av virkemidler og tiltak, og studerer økonomiske mekanismer av betydning for å møte bærekraftsmålene. Vi utarbeider makroøkonomiske framskrivninger for ulike land, og studerer hvordan petroleumsinntekter kan innfases i landenes økonomier uten at resten av økonomien blir skadelidende. Vi arbeider også med problemstillinger rundt beskatning, herunder skatteplanlegging og internprising, og setter opp modeller som demonstrerer den samlede beskatningen («government take») i situasjoner der flere departementer har virkemidler av skattleggingskarakter. Alle disse fagområdene er relevante innenfor denne rammeavtalen

CICERO leder et konsortium der Vista Analyse sammen med Norsk institutt for vannforskning og Norsk senter for havrett skal dekke Utenriksdepartementets FOU-behov innenfor fagområdene klima, hav, miljø, matsystemer og grønn energi.

I denne rammeavtalen vil vi særskilt bruke vår omfattende kompetanse på klima, miljø, energi og omstilling.

Avtalene viser at Vista Analyse er et sentralt forsknings- og utredningsmiljø der aktiviteten og arbeidet er omfattende og på høyt faglig nivå, også utenfor Norges grenser.