| Riktige legemidler til rett pris

Riktige legemidler til rett pris

Oslo, 11.03.2021

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet har Vista Analyse og EY foretatt en omfattende gjennomgang av legemidler som finansieres av folketrygden. I 2019 ble det omsatt legemidler innenfor blåreseptordningen for 11,7 mrd. kroner.

Det er snart 25 år siden to regjeringsoppnevnte utvalg gjennomførte grundige utredninger av rammebetingelser for omsetning av legemidler og offentlig refusjon (NOU 1997:6 og NOU 1997:7). Disse utredningene la grunnlaget for omfattende reformer, med bl.a. deregulering av apotekmarkedet, nye modeller for prisfastsettelse og krav til legemiddeløkonomiske analyser i forbindelse med refusjonsvedtak.

Reformperioden tidlig på 2000-tallet har formet myndighetenes regulering og styring av blåreseptordningen helt frem til i dag. Bør systemet videreføres frem mot 2030, eller finnes det tiltak og nye reguleringer som kan bidra til mer samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk og begrensning av utgiftsveksten?

For å svare på slike spørsmål har vi analysert utvikling i blåreseptordningen gjennom de 10 siste årene, bl.a. basert på detaljerte omsetnings- og prisdata, sammenligninger med Sverige og Danmark og gjennomgang av refusjonsvedtak. Vi har kombinert avanserte dataanalyser med inngående casestudier av 7 terapiområder. I tillegg til å danne grunnlag for anbefalte tiltak, inngår resultatene i vår modell for framskriving av utgiftsveksten mot 2030.

Gjennomgangen viser at dagens system for å fastsette priser på legemidler under folketrygden samlet sett fungerer godt. Vi anbefaler derfor at dagens system videreføres, men foreslå enkelte justeringer som kan gi utgiftsbesparelser:

1. Anbud med terapeutisk konkurranse på utvalgte behandlingsområder

2. Mindre justeringer av trinnprisordningen som regulerer prisene på legemidler som møter generisk konkurranse

3. Innstramming av ordningen med legereservasjoner ved legemiddelbytte i apotek.

Slike tiltak skal kunne gi besparelser uten å svekke tilbudet til de store pasientgruppene som omfattes av blåreseptordningen.

Les rapporten her

Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementets omtale av rapporten ligger her