| Vista Analyse leverer rapport om eiendomsforvaltning i Haugesund kommune

Vista Analyse leverer rapport om eiendomsforvaltning i Haugesund kommune

Oslo, 21.06.2019

En ny rapport fra Vista Analyse viser at dagens eiendomsforvaltning i Haugesund kommune oppnår gode resultater innenfor brukerservice, lave driftskostnader og bidrag til samfunns- og stedsutvikling, men at eiendomsverdiene forvitrer på grunn av mangelfullt vedlikehold og en uhensiktsmessig portefølje og gjennomføringsgraden for investeringer er lav. En omorganisering som et kommunalt foretak eller et aksjeselskap kan bidra til å løse disse utfordringene, men vil kreve økte ressurser og redusere mulighetene for politisk styring av virksomheten.

Rapporten konkluderer med at hvis kommunen legger stor vekt på bevaring av eiendomsverdier, brukertilfredshet med lokalene, tilstrekkelig vedlikehold, en hensiktsmessig eiendomsportefølje, effektive utbygginger og høy kompetanse, vil trolig en organisering som aksjeselskap eller kommunalt foretak være å foretrekke. Hvis kommunen heller vil vektlegge muligheten for politisk styring og virksomhetens bidrag til samfunns- og stedsutvikling, samt brukertilfredshet med servicen og lave driftskostnader, kan en fortsatt etatsorganisering være mer hensiktsmessig. Et KF vil være den modellen som best reflekterer et balansert sett av målsetninger.

Les rapporten her.

Figur: Hvordan sikrer ulike organisasjonsformer god kommunal eiendomsforvaltning?

Etat

Kommunalt foretak (KF)

Aksjeselskap (AS)

Eiendomsverdier bevares

Brukertilfredshet lokaler

Brukertilfredshet service

Tilstrekkelig vedlikehold

Lave driftskostnader

Hensiktsmessig portefølje

Effektiv utbygging

Samfunns- og stedsutvikling

Kompetanse

Politisk innsyn og styring

Kilde: Vista Analyse 2019-25