| Veiprising for tunge kjøretøy. Samfunnsøkonomisk lønnsomt også med reviderte anslag på tungtransportens skadekostnader

Veiprising for tunge kjøretøy. Samfunnsøkonomisk lønnsomt også med reviderte anslag på tungtransportens skadekostnader

Oslo, 14.04.2020

Vista Analyse utredet i 2019 muligheter for og samfunnsøkonomiske konsekvenser av innføring av veiprising for tunge kjøretøy. Les rapporten her.

Etter at arbeidet var avsluttet, har Transportøkonomisk Institutt publisert oppdaterte anslag for skadekostnader (eksterne kostnader) fra transportsektoren. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Vista Analyse revidert beregningene av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av veiprising for tunge kjøretøy.

Vi finner at veiprising for tunge kjøretøy er samfunnsøkonomisk lønnsomt også med lavere anslag på skadekostnader. Veibruksavgift på diesel dekker deler av tungtrafikkens skadekostnader, men med lavt presisjonsnivå. Utenfor tettbygde strøk er avgiftene høyere enn skadekostnadene mens forholdet er motsatt i byområder. Veiprising vil gi bedre samsvar mellom skadekostnader og betalte avgifter. Nullutslippskjøretøy betaler i dag ingen form for veiavgift. Samfunnsnytten av veiprising vil derfor øke i takt med innfasing av tunge nullutslippskjøretøy fordi avviket mellom skadekostnader og betalte avgifter ellers vil øke

Les rapporten med reviderte anslag her