| Veiformål høyt prioritert

Veiformål høyt prioritert

Oslo, 16.05.2014

Vista Analyse har på oppdrag fra NHO kartlagt fylkeskommunenes prioriteringer til veiformål før og etter veireformen i 2010. Kartleggingen viser at 15 fylkeskommuner har økt bevilgningene til veiformål med mer enn økningen i rammetilskuddet skulle tilsi, mens tre har brukt mindre. Investeringene i fylkesveinettet er i stor grad lånefinansiert. Vedlikehold salderes ofte som følge dyrere driftskontrakter og prioritering av investeringsprosjekter. I følge fylkeskommunenes planer vil veibevilgningene reduseres framover. Se NHOs omtale.