| Tilpasset konseptvalgutredning av testfasiliteter for oljevern og marin forsøpling på Fiskebøl

Tilpasset konseptvalgutredning av testfasiliteter for oljevern og marin forsøpling på Fiskebøl

Oslo, 13.09.2020

Vista Analyse har sammen med DNV GL og Advansia gjennomført en tilpasset konseptvalgutredning på vegne av SOMM og Kystverket. Oppdraget har vært å opprette et forprosjekt hvor to alternativer for testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl i Hadsel kommune utredes, kostnadsberegnes, vurderes og rangeres på bakgrunn av samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Den prissatte netto nåverdien av begge konseptalternativene er ulønnsomme med mellom 340 og 780 MNOK i samfunnsøkonomisk underskudd. De ikke-prissatte virkningene er relativt små, og det anses som lite sannsynlig at de ikke-prissatte nyttevirkningene kan veie opp for det store prissatte samfunnsøkonomiske underskuddet.

I den grad det skal bygges ut testfasiliteter på Fiskebøl, anbefales det, basert på funnene i rapporten, at alternativ 1b: Ny innendørs test-, kurs- og treningsfasilitet for oljevern i is og kulde på Fiskebøl videreføres i forprosjektet.

Les rapporten her