| Styring av budsjettrisiko i Albania og Moldova

Styring av budsjettrisiko i Albania og Moldova

Oslo, 21.04.2017

Eivind Tandberg fra Vista Analyse er engasjert for å gi råd til finansdepartementene i Albania og Moldova om styring av finanspolitisk risiko. Begge landene har forpliktet seg til å forberede og publisere oversikter over budsjettrisiko som en del av deres årlige budsjettdokumenter. Rådgivningsprosjektene administreres av det Internasjonale Pengefondet (IMF) og støttes av EU og den nederlandske regjeringen.

Systematisk identifisering, analyse, offentliggjøring og håndtering av budsjettrisiko har blitt sentral temaer i mange land, etter hvert som de har fått på plass mer grunnleggende mekanismer for finanspolitisk styring. Finanspolitisk risikostyring dekker eksplisitte og implisitte risikoer. Eksplisitte risikoer og forpliktelser er de som har direkte og utvetydig innvirkning på budsjettet eller statens balanse, for eksempel risikoer knyttet til makroøkonomiske sjokk, overvurderte inntekter, utgifter som blir høyere enn planlagt eller gjeldseksponering. Implisitte risikoer, eller betingede forpliktelser, er risikoer der konsekvensene for budsjettet er mer usikker. Slike risikoer inkluderer virkningene av insolvens i statseide foretak eller i finanssektoren, betalinger knyttet til offentlig-private partnerskap, overføringer til lokale myndigheter som har økonomiske vanskeligheter eller statsgarantier som utløses.

I Albania er de viktigste kildene til finansiell risiko offentlige betalingsproblemer, hovedsakelig hos lokale myndigheter, krav på kompensasjon for konfiskerte eiendommer, offentlig-private partnerskap og tap i statseide foretak. De finanspolitiske risikoene som vurderes å ha størst betydning i Moldova er makroøkonomiske sjokk, risikoer knyttet til statseide foretak og risikoer fra finanssektoren. Utviklingen av finanspolitisk risikostyring krever langsiktig innsats og kapasitetsbygging, og disse prosjektene vil pågå i flere år framover.