| Store klimagevinster ved planting av sitkagran langs kysten

Store klimagevinster ved planting av sitkagran langs kysten

Oslo, 17.02.2011

Vista Analyse har på oppdrag av Det norske Skogselskap gjennomført en studie som viser at store arealer som gror igjen langs kysten kan plantes til med skog. Sitkangran, som allerede finnes langs norskekysten, er et aktuelt treslag for ytterligere skogplanting. Ved siden av å gi skogeierne inntekter vil skogplanting kunne binde betydelige mengder karbon. Vi har undersøkt den samfunnsøkonomiske verdien av disse to momentene. Dersom en planter sitkagran på en million dekar, vil det binde anslagsvis 120 millioner tonn CO2. Den samfunnsøkonomiske verdien er mellom 11 og 18 milliarder kroner. En million dekar er en snau prosent av skogarealet i Norge. Analysen tyder på at å plante sitkagran er et ualminnelig effektivt klimavirkemiddel.

Last ned Vistas rapport: Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran