Skal toget stoppe på Leirsund?

Oslo, 20.06.2022

Vista Analyse gjennomførte i 2021 KS1 av Jernbanedirektoratets KVU Hovedbanen Nord. I arbeidet avdekket vi feil i kapasitetsberegningene og utviklet konsepter med færre stopp på strekningen. Kapasitet til flere gods- og persontog på strekningen kan dermed realiseres med høy nytte og betydelig lavere kostnader enn anbefalt konsept fra KVU. Vi anbefalte en prioritering av regionale (persontrafikk) og nasjonale (godstrafikk) behov på bekostning av lokale persontrafikkbehov konkretisert ved at:

  • Persontog flyttes over på Gardermobanen sør for Frogner (forutsetter nedleggelse av Leirsund holdeplass)
  • Strekningen Lindeberg-Jessheim optimaliseres for størst mulig kapasitet
  • Godstrafikk prioriteres ved kapasitetsknapphet nord for Jessheim (kan bety færre til Dal på kveldstid og/eller nedleggelse av Nordby holdeplass)

I tildelingsbrev til Jernbanedirektoratet ber Samferdselsdepartementet om at våre anbefalte konsept (på kort og lang sikt) legges til grunn for videre planlegging av Hovedbanen Nord. Videre skal Jernbanedirektoratet initiere en ekstern gjennomgang av metodegrunnlaget for arbeidet med kapasitetsanalyser som også skal inneholde en vurdering av uenigheten mellom Jernbanedirektoratet og Vista Analyse i forbindelse med KS1-arbeidet. Arbeidet skal gjøre metodegrunnlaget for kapasitetsanalyser mer transparent og tydelig.

Vi er svært fornøyd med at våre funn i arbeidet med kvalitetssikring av konseptvalget for Hovedbanen Nord. Det er grunn til å tro at tilsvarende gevinster kan realiseres på andre banestrekninger med kapasitetsutfordringer og holdeplasser/stasjoner med få passasjerer (f.eks. Kongsvingerbanen, Østre linje på Østfoldbanen og Gjøvikbanen).

Bildet av er av Nordby holdeplass.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR