| Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene

Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene

Oslo, 27.04.2012

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Vista Analyse utredet samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene. Våre undersøkelser tyder på at økte hastigheter i dag vil utløse få ekstra nytteeffekter. Videre er det stor usikkerhet om fremtidige gevinster og om kostnader forbundet med å utløse disse. På bakgrunn av dette synes det ikke som en storstilt offentlig satsing på utbygging av høyhastighetsbredbånd i distriktene kan begrunnes ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet.