| Utredning om tiltakskostnader i Klimameldingen

Utredning om tiltakskostnader i Klimameldingen

Oslo, 25.04.2012

Vista analyse har i samarbeid med Thema Consulting Group utredet årsakene til at klimaprosjekter som framsto som lønnsomme i Klimakur ikke realiseres. Rapporten omtales i en egen boks i Klimameldingen. Vi finner for det første at mange av anslagene er feil, det vil si at kostnader ved tiltaket ikke er inkludert, eller at nytteanslagene er for høye. Videre skaper markedssvikt avvik mellom samfunnsøkonomiske og privatøkonomiske kostnader og gevinster. Rapporten ser spesielt på tiltakene i bygg, industri og transport. De ikke-kvantifiserte kostnadselementene er i første rekke knyttet til tidsbruk, informasjonsinnhenting, redusert komfort og usikkerhet.