| Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget

Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget

Oslo, 06.07.2013

På oppdrag fra KRD skal Vista Analyse gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget. Formålet med analysen er å dokumentere de samfunnsøkonomiske effektene ved Husleietvistutvalgets virksomhet, i forhold til alternative måter å behandle slike tvistesaker. I tillegg til den samfunnsøkonomiske analysen innebærer prosjektet å vurdere i hvilken grad målsetningene med virksomhetene er oppfylt, samt om utvalget bidrar til økt rettssikkerhet. Adokatfirmaet Schjødt vil ha en sentral rolle i gjennomføringen av de juridiske vurderingene. Prosjektet skal ferdigstilles innen den 15. oktober 2013.