| Rutebuss er godt egnet for anbudsutsetting

Rutebuss er godt egnet for anbudsutsetting

Oslo, 20.09.2018

Vista Analyse har vurdert samfunnsøkonomiske kostnader og gevinster ved anbudsutsetting av rutebusstilbudet. Vi finner at anbudsutsetting bidrar til en kostnadseffektiv produksjon og kvalitet i tjenestene. Vår vurdering er at mekanismer som følger av anbudskonkurranser har bidratt til effektiviseringsgevinster på mellom 10 – 15 prosent sammenliknet med andre måter dette tilbudet har vært organisert på. Transaksjonskostnadene er langt lavere enn effektiviseringsgevinstene. Anbudsutsetting i dette markedet gir høyere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn det som kan forventes oppnådd gjennom fylkeskommunal egenproduksjon.

Anbudsutsetting i det offentlige rutebusstilbudet ble tillatt fra 1994. I dag er nær alle de fylkeskom- munale rutene anbudsutsatt. Formålet med anbudsutsetting er å sikre effektivitet, styring og kvalitet for passasjerene. Anbudsutsetting er dermed ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å få et best mulig fylkeskommunalt busstilbud for hver offentlig krone som brukes. Det er det politiske nivået som har ansvaret for å prioritere ressursene, og å fastsette konkrete mål for kollektivtilbudet i den enkelte fylkeskommune.

Les rapporten her

Les NHO Transport sin omtale av rapporten her.