| Rapport om eiendomsforvaltning i nye Drammen kommune

Rapport om eiendomsforvaltning i nye Drammen kommune

Oslo, 17.10.2018

Vista Analyse har vurdert forvaltningen av kommunale formålsbygg i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune i lys av indikatorer for god eiendomsforvaltning: reinvesteringsgrad, nivå på vedlikehold og andre driftskostnader, gjennomføringsgrad for utbyggingsprosjekter, brukertilfredshet og kompetanse. Analysen indikerer at et kommunalt foretak vil være best egnet til å ivareta målsetningene for eiendomsforvaltningen i Nye Drammen kommune, hvis det legges vekt på bevaring av eiendomsverdier, tilstrekkelig vedlikehold, effektive utbyggingsprosjekter og høy kompetanse i moderne eiendomsforvaltning. Hvis det legges stor vekt på lave kostnader og kort avstand til brukerne av formålsbyggene kan en etatsmodell være å foretrekke.

Les rapporten her.