| Pilotprosjekt om prissetting av naturinngrep i KVU Grenlandsbanen

Pilotprosjekt om prissetting av naturinngrep i KVU Grenlandsbanen

Oslo, 05.08.2016

Vista Analyse har gjennomført et pilotprosjekt der vi har prissatt miljøvirkninger av naturinngrep ved bygging av jernbane. Rapporten prissetter naturinngrep som vanligvis behandles som ikke-prissatte konsekvenser i konseptvalgutredninger og konsekvensanalyser. Vi har benyttet en økosystemtjenestetilnærming og verdioverføringsmetoder for å komme fram til prisene for naturinngrep som gir reduserte muligheter for rekreasjon, påvirkning på kulturminner, naturmangfold osv. Rapporten er en delrapport for konseptvalgutredning Grenlandsbanen. Hovedrapporten fra KVU med alle delrapporter finnes her.