| Nytt oppdrag: Effekter av jernbaneinvesteringer i InterCitykorridorene

Nytt oppdrag: Effekter av jernbaneinvesteringer i InterCitykorridorene

Oslo, 26.06.2019

Jernbanedirektoratet har tildelt Vista Analyse oppgaven med å beregne effekter av investeringer i InterCitykorridorene til Skien, Lillehammer og Halden. Direktoratet har fått et oppdrag fra Samferdselsdepartementet ifm. Nasjonal Transportplan 2022-2033 med tittelen "Mer infrastruktur for pengene - effektiv ressursbruk". Som del av dette arbeidet vil Vista Analyse bidra med analyse av de trafikale effektene og lage et grunnlag for å beregne de samfunnsøkonomiske konsekvensene av tilbudsendringene på InterCity-strekningene.

Formålet er å synliggjøre transport- og trafikkvirkninger på IC-strekningne samt kvantifisere behovet for ytterligere kapasitet i framtiden. Analysene skal bygge på en trinnvis utvikling av tilbudskonseptet (togavganger på de ulike relasjonene).

Vista Analyse har tidligere hatt ansvar for flere omfattende oppgaver innen transportanalyse og samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse for transportsystemet på Østlandet, og har gjennom disse arbeidene opparbeidet en god kunnskap og forståelse av togmarkedet på Østlandet som vil ha stor verdi i dette prosjektet.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website