| Bravo for Bravo

Bravo for Bravo

Oslo, 01.07.2019

Vista Analyse har på oppdrag fra Ferd Sosiale entreprenører evaluert virkninger av systematisk bruk av Bravo-leken i barnehager. Bravo-leken er et språkstimuleringsverktøy for småbarn, med mål om å fremme språkutviklingen ved å bedre forståelsen, øke ordforrådet og barnets språklige bevissthet. Vi konkluderer med at systematisk bruk av Bravo-leken i småbarnsavdelinger i barnehager bidrar til å stimulere barnas språkutvikling. Leken tar kun 15 minutter å gjennomføre og fortrenger dermed ikke lek eller andre tradisjonelle aktiviteter som preger en småbarnsavdeling i en norsk barnehagehverdag. Bravo-leken framstår som kostnadseffektivt virkemiddel for å stimulere språkutviklingen til de minste barna. Innsatskostnadene er lave og realiserbare innenfor dagens rammebetingelser for barnehager, og effekten er potensielt svært stor, der det er de barna som stiller med det svakeste utgangspunktet som har størst effekt.

Bravo-leken vurderes som et lite, praksisbasert tiltak som svarer på St.meld.nr 16 (2006-2007): «Og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring», og en rekke andre politiske dokumenter som fremmer viktigheten av tidlig innsats i barnehager og skoler.

Se debattinnlegg i Aftenposten der evalueringen omtales.

Les rapporten her.