| Nytt oppdrag: Detaljvarehandel i norske bysentra

Nytt oppdrag: Detaljvarehandel i norske bysentra

Oslo, 04.02.2019

Bysentrum er fortsatt den viktigste arenaen for handel i de fleste norske byer og tettsteder, men posisjonen utfordres fra flere hold. I et oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal Vista Analyse kartlegge utvikling i detaljvarehandelen i sentrum og utenfor sentrum samt utviklingen i noen servicenæringer, i et utvalg på 36 norske byer og tettsteder. Hensikten med oppdraget er å styrke kunnskapen om sentrum-handelens utvikling og nå-situasjonen. Kunnskapen som kommer fram gjennom prosjektet vil ligge til grunn for politikkutvikling, virkemiddelutforming og gjennomføring av målrettede tiltak for å styrke norske bysentra.