| Nye beregninger viser positiv samfunnsøkonomisk lønnsomhet for IC-utbyggingen

Nye beregninger viser positiv samfunnsøkonomisk lønnsomhet for IC-utbyggingen

Oslo, 04.01.2013

På oppdrag fra Jernbaneverket har Vista Analyse gjennomført nye beregninger av full utbygging av dobbeltspor i IC-området. I motsetning til tidligere beregninger viser beregningene positiv samfunnsøkonomisk lønnsomhet for alle bane-strekningene. De viktigste endringene fra tidligere beregninger er prissetting av knapp transportkapasitet, lavere investeringskostnader som følge av at investeringer som ikke genererer beregnet nytte er tatt ut og et rutetilbud bedre tilpasset etterspørsel og driftskostnader. Prissetting av knapp transportkapasitet gir størst utslag. Samlet gir alle endringene en netto nåverdi pr budsjettkrone på henholdsvis + 0,17, + 0,24 og + 0,33 for Østfold-, Dovre- og Vestfoldbanen. Last ned rapporten