| Ny rapport: Vista Analyse og Agenda Kaupang har kartlagt boligens utforming og hvordan utformingen påvirker ressursbruk og arbeidsbelastning i helse- og omsorgssektoren

Ny rapport: Vista Analyse og Agenda Kaupang har kartlagt boligens utforming og hvordan utformingen påvirker ressursbruk og arbeidsbelastning i helse- og omsorgssektoren

Oslo, 22.08.2018

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har Vista Analyse i samarbeid med Agenda Kaupang undersøkt fysiske hindre i private boliger som kan ha betydning for ressursbruken i helse- og omsorgssektoren. Hindre kan påvirke beboeres selvhjulpenhet, hvor lenge de kan bli boende hjemme, risikoen for fall, behovet for hjemmetjenester og arbeidssituasjonen til de ansatte i hjemmetjenesten. I kartleggingen gir vi et detaljert bilde av hindre og mulige tiltak basert på en spørreundersøkelse til hjemmetjenesten i alle landets kommuner og dybdeintervjuer med hjemmetjenesten og ergoterapauter i kommunene . Vi finner at de viktigste fysiske hindrene er på badet og at sentrale funksjoner i boligen er fordelt over flere plan. Dette er samtidig hindre som ofte kan være kostbare og krevende å utbedre, noe som er med på å forklare hvorfor mange utbedringstiltak ikke gjennomføres.

Les rapporten her

Les omtale på KMDs sider

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website