Hva har skjedd med fylkesveiene etter forvaltningsreformen?

Oslo, 29.08.2018

På oppdrag fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har Vista Analyse undersøkt hva som har skjedd med fylkesveiene og fylkesveiferjene i perioden etter 2010 da fylkene overtok ansvaret for en stor del av det tidligere riksvegnettet med tilhørende ferjesamband.

Fylkeskommunene har i perioden brukt noe mer midler på fylkesveier enn det som er tilført fra staten. Likevel øker vedlikeholdsetterslepet på veiene og fylkeskommunenes handlefrihet reduseres fordi statlige midler til investeringsformål i økende grad gis som bundne midler og fordi oppfyllelse av «tunnelsikkerhetsforskriften» binder opp betydelige deler av fylkeskommunenes frie midler.

Vi finner videre at endringer i fordelingen av statlige midler (gjennomført fra 2015) har ført til at fylkene med størst behov får en mindre andel av de statlige midlene til fylkesveiene.

Les rapporten

Nrk's omtale

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR