' />
| Hva har skjedd med fylkesveiene etter forvaltningsreformen?

Hva har skjedd med fylkesveiene etter forvaltningsreformen?

Oslo, 29.08.2018

På oppdrag fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har Vista Analyse undersøkt hva som har skjedd med fylkesveiene og fylkesveiferjene i perioden etter 2010 da fylkene overtok ansvaret for en stor del av det tidligere riksvegnettet med tilhørende ferjesamband.

Fylkeskommunene har i perioden brukt noe mer midler på fylkesveier enn det som er tilført fra staten. Likevel øker vedlikeholdsetterslepet på veiene og fylkeskommunenes handlefrihet reduseres fordi statlige midler til investeringsformål i økende grad gis som bundne midler og fordi oppfyllelse av «tunnelsikkerhetsforskriften» binder opp betydelige deler av fylkeskommunenes frie midler.

Vi finner videre at endringer i fordelingen av statlige midler (gjennomført fra 2015) har ført til at fylkene med størst behov får en mindre andel av de statlige midlene til fylkesveiene.

Les rapporten

Nrk's omtale