| Ny rapport om frivillige organisasjoner på integreringsfeltet

Ny rapport om frivillige organisasjoner på integreringsfeltet

Oslo, 27.02.2018

I samarbeid med ideas2evidence har Vista Analyse gjennomført en evaluering av et knippe tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner på integreringsfeltet. Tilskuddene har som formål å støtte opp under det arbeidet som skjer i innvandrerorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner, for å bidra til bl.a. økt deltakelse og tillit blant innvandrere. Vi foreslår flere endringer i de seks ordningene, både i utformingen og forvaltningen. Endringene har som formål å gi enda større måloppnåelse innenfor samme økonomiske ramme. Tilskuddsordningene forvaltes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og det er også de som er oppdragsgiver for denne evalueringen.

Last ned rapporten her.