| Ny rapport: Langsiktige virkninger av korona-pandemien for økonomien i norske fylker

Ny rapport: Langsiktige virkninger av korona-pandemien for økonomien i norske fylker

Oslo, 23.04.2021

I denne rapporten tar vi sikte på en helhetlig analyse og vurdering av pandemiens virkninger på regional økonomi, med både kortsiktige og langsiktige momenter inkludert. Vår analyse bygger på den makro-økonomiske likevektsmodellen NOREG 2.

Konklusjonen er at alle fylker taper på korona-pandemien, men Oslo taper minst. Dette skyldes blant annet at Oslo er hjemfylket for meget høy andel av landets finansnæring, som opplever økt verdiskaping under pandemien. Det demper det samlede fallet i aktivitet i hovedstaden. I fylker som Innlandet, Viken og Møre og Romsdal er aktivitetsfallet 20 prosent høyere enn i Oslo. De økonomiske virkningene blir ikke borte selv om pandemien forsvinner. Vi beregner årlige tap på mellom 70 og 100 milliarder kroner gjennom 2030- og 2040-årene. Summen av tapene er i samme størrelsesorden som et statsbudsjett. De langsiktige tapene er jevnt fordelt mellom fylker.

Analysen er utført på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les rapporten her.

Les mer om NOREG 2 her.