Vista har undersøkt effekten av kø- og trengselsprising i byområder

Oslo, 04.10.2023

På oppdrag fra Statens vegvesen og de andre transportvirksomhetene har Vista Analyse utredet effektiv prising av transportkapasiteten på tvers av transportformer. Rapporten inngår som en del av transportvirksomhetenes arbeid med å svare ut prioriteringsoppdraget virksomhetene er gitt i forbindelse med Nasjonal transportplan 2025-2036.

Vi finner at innføring av rushprising, som internaliserer de eksterne kostnadene knyttet til køer og trengsel, vil gi høyere kvalitet på transporttilbudet og en mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur og kapasitet i kollektivtilbudet. I tillegg oppnås betydelige besparelser ved at investeringer i økt kapasitet kan utsettes. Transportvirksomhetene bør utrede rushprising som et selvstendig alternativ til kapasitetsøkende tiltak, dette kan bidra til at effektivitetstapet knyttet til manglende internalisering av kø- og trengselskostnader synliggjøres.

Rushprising gir kortere reisetid, økt sikkerhet for å komme fram til ønsket tidspunkt, men også høyere reisekostnader for noen. Dette fører det til at mange trafikanter bytter transportmiddel, endrer tidspunktet for reisen. Det fører også til noen nye reiser og at noen reiser ikke gjennomføres. Selv om samlet trafikk og fordeling på transportmidler og reisetidspunkt ikke endres mye, viser likevel våre beregninger av virkninger for utvalgte byområder at rushprising kan påvirke reisetidspunkt og valg av transportmiddel for en større andel av trafikantene.

Vi beregner høy trafikantnytte knyttet til rushprising, og nytten er høyere, desto større kø- og trengselsproblemene er i utgangspunktet. Virkningene avhenger også i stor grad av hvor godt kollektivtransporttilbudet er i utgangspunktet. Et godt kollektivtilbud øker beregnet nytte fordi trafikantene har valgmuligheter.

Rushprising gir andre fordelingsvirkninger enn køer og trengsel. Når pris brukes som virkemiddel prioriteres lange personturer på bekostning av korte personturer, tungtransport framfor lette kjøretøy, og reiser til, fra og i arbeid framfor fritidsreiser. En viktig årsak til dette er at reduksjonen i reisetid og usikkerhet er større for trafikanter som skal gjennom hele strekningen med kø enn trafikanter som bare bruker en liten del av strekningen. Høyere verdsetting av tidsbesparelser er også en del av forklaringen.

I forbindelse med arbeidet har vi videreutviklet Vista Analyses modellverktøy, Ada, med sikte på håndtering av trafikantenes valg mellom reisetidspunkt/avganger når reisetiden er usikker og reisekomfort varierer mellom ulike reisetidspunkt. Ada skiller seg også fra tradisjonelle transportmodeller ved høy tidsoppløsning og «individuelle» variasjoner i preferanser. Med tilpasningene gjort i dette prosjektet har vi etablert et verktøy som er velegnet til å analysere konsekvenser av tiltak som har som formål å påvirke reisetidspunkt og rutevalg.

Rapporten kan lastes ned her. Ta kontakt med Tor Homleid ved spørsmål.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR