Foto: Cjp24 via Wikimedia Commons (lisens: CC BY-SA 4.0)

Vista har evaluert Enovas støtteordning for elektriske varebiler

Oslo, 29.09.2023

På oppdrag fra Enova har Vista Analyse og Thema Consulting gjennomført en evaluering av Enovas støtteordning for innkjøp av elektriske varebiler. Ordningen ble innført i 2019 og avviklet i mai 2023.

Den endelige rapporten kan du lese her.

For kun få år siden var elektriske varebiler en relativt umoden teknologi: Det var få modeller på markedet og mange bilkjøpere var kritiske til hvorvidt de elektriske modellene kunne tilfredsstille deres behov.

Med dette som bakgrunn innførte Enova i 2019 en ordning som ga økonomisk støtte til innkjøp av elektriske varebiler, med mål om å stimulere til økt etterspørsel og derigjennom økt tilbud og konkurranse i elvarebilmarkedet. Vi har undersøkt hvilke virkninger støtteordningen har hatt på varebilmarkedet i Norge, og hvor godt søknads- og rapporteringsprosessen har fungert. Dette har vi undersøkt gjennom en spørreundersøkelse rettet mot både kjøpere og forhandlere av varebiler i Norge, intervjuer og analyse av data av det norske og europeiske bilmarkedet.

Våre resultater viser at de målene som Enova satte for støtteordningen i 2019 er i stor grad nådd: 35 prosent av nye varebiler solgt i 2023 er elektriske, sammenlignet med kun seks prosent i 2019. Videre er antallet modeller tilgjengelig på markedet tredoblet. I spørreundersøkelsen oppga 80 prosent av støttemottakerne at de vil kjøpe elektrisk varebil igjen.

Derimot er det vanskelig å identifisere støtteordningens bidrag til den positive utviklingen, da det i Norge er en rekke omfattende virkemidler for elbiler, og ladeinfrastrukturen er godt utbygd. Utviklingen i elvarebilmarkedet ellers i Europa har vært svært lik den i Norge, noe som indikerer at støtteordningen ikke har vært en sentral pådriver for økt omfang elektriske varebiler.

- I de markedssegmentene, der elvarebiler er utbredt, er markedet ganske modent. Men det er fortsatt noen deler av markedet der det ikke finnes egnede elvarebiler, for eksempel med firehjulsdrift eller tilfredsstillende kjøle- og frysekapasitet. Videre utvikling av markedet avhenger først og fremst av tilbudet: om man lykkes å utvikle modeller med egenskaper som treffer de delene av markedet som henger etter i dag, sier prosjektleder Orvika Rosnes.

Vi finner også at søknads- og rapporteringsprosessene ved ordningen har overordnet fungert svært godt. Noen utfordringer trekkes likevel frem: søknadsportalen oppleves som uoversiktlig for aktører som kjøper mange biler, og hyppige endringer i støttesatser oppleves som uforutsigbart. Det er også mye som tyder på at kriteriene for beregning av støttebeløpet kunne vært mer treffsikre, og at støtten til dels har finansiert ekstrautstyr ved bilene. Støtteordningen er svært kostnadseffektiv, målt i søkernes tidsbruk.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR