| Nasjonal omfangsundersøkelse av økonomisk kriminalitet

Nasjonal omfangsundersøkelse av økonomisk kriminalitet

Oslo, 06.09.2021

På oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet skal Vista Analyse gjennomføre en nasjonal omfangsundersøkelse av økonomisk kriminalitet. Formålet med prosjektet er å få bedre kunnskap om det reelle omfanget av økonomisk kriminalitet, dvs. registrert kriminalitet og mørketall. Undersøkelsen skal rettes mot private og offentlige virksomheter og kartlegge oppfatninger av lovbruddsbildet innenfor næringen og egne offererfaringer, enten begått av egne ansatte eller personer utenfor virksomheten. Undersøkelsen skal også kartlegge økonomiske tap, anmeldelsestilbøyelighet, risikovurderinger og kontrolltiltak, samt oppfatninger om sannsynligheten for å bli tatt for økonomisk kriminalitet og betydningen av ulike sanksjoner for virksomheten. Ingeborg Rasmussen er Vistas kontaktperson for oppdraget som vil pågå ut 2022.