| Vista utvikler økonomisk modell for beregning av merkostnader ved oppdelt kommunestruktur

Vista utvikler økonomisk modell for beregning av merkostnader ved oppdelt kommunestruktur

Oslo, 08.09.2021

På oppdrag for Statsforvalteren i Rogaland skal Vista Analyse AS utvikle en økonomisk modell for beregning av merkostnader ved oppdelt kommunestruktur i byområder. Modellen skal inkludere nettogevinster av å samle byområdet til en felles kommune. Modellen skal kunne brukes på aktuelle byområder i hele landet, men blir i dette prosjektet testet ut på to byområder i Rogaland; byområdet på Nord-Jæren og byområdet på Haugalandet.

Prosjektet bekrefter Vista Analyses sterke posisjon innenfor modellering og samfunnsøkonomiske analyser.

Prosjektet skal gjennomføres innen 1. desember 2021.

Elementene i modellen

Vista Analyse vil i modellen favne de viktigste samfunnsøkonomiske effektene av kommunesammenslåing i et flerkommunalt byområde. Modellen inkludere både kortsiktige virkninger som gir seg utslag i enkeltkommunenes økonomi og effektivitet i tjenesteproduksjonen. I tillegg vil modellen også inneholde langsiktige virkninger som attraktivitet, agglomerasjonseffekter, arealbruk og planlegging.

Bakgrunn for oppdraget

Produktivitetskommisjonen pekte i 2015 på at det i et samfunnsøkonomisk perspektiv er en bedre kommunestruktur i byområder som vil gi de største gevinstene. Det skyldes at det er i byområdene de fleste innbyggerne bor og dermed også der de fleste ressursene brukes (NOU 2015:1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd – Produktivitetskommisjonens første rapport, kap. 16.6.2).

NORCE-rapporten (Einar Leknes, Hilmar Mjelde, Hilmar Rommetvedt, 2020) om utfordringer i flerkommunale byområder har som sin hovedkonklusjon at til tross for mange velfungerende interkommunale samarbeid fører den administrative oppdelingen av byområdene til konkurranse mellom kommunene om innbyggere og bedrifter og til tids- og ressurskrevende samarbeidsprosesser. Utfordringene øker i omfang jo tettere den romlige integrasjonen mellom kommunene er i byområdet.

Produktivitetskommisjonen gjorde ingen beregninger av de økonomiske kostnadene av et oppdelt byområde, ei heller mulige gevinster ved å samle et byområde til en felles kommune. Slike beregninger er heller ikke gjort i NORCE-rapporten. Kostnader og gevinster ble også i liten grad tallfestet i de utredningene som kommunene selv gjorde i forbindelse med kommunereformen.