| Musikk i kroner og øre

Musikk i kroner og øre

Oslo, 24.06.2021

På vegne av Norsk musikkråd har Vista Analyse utarbeidet en rapport som beregner de samfunnsøkonomiske gevinstene ved det frivillige, organiserte musikklivet. Rapporten setter musikklivet inn i et samfunnsøkonomisk perspektiv og viser hvilke samfunnsøkonomiske gevinster musikklivet gir, og hvordan disse gevinstene kan måles og verdsettes.

Norge har et omfattende frivillig musikkliv, bestående av et stort antall korps, kor, orkestre, band, med mer. Vi finner at om lag 10 prosent av befolkningen opp til 80 år er aktive deltakere i musikklivet. Deltakelsen gir direkte gevinster både for utøvere og publikum, gjennom blant annet musikalske opplevelser, musikkglede, fellesskap og mestring. I tillegg er det en rekke samfunnsmessige gevinster, blant annet knyttet til bedre helse og læring.

Mye av den samfunnsøkonomiske nytten som musikklivet skaper, er av en slik art at den ikke inngår som ordinær verdiskaping. Det betyr ikke at den er mindre reell, eller mindre viktig. Det betyr imidlertid at mye av verdsettelsen blir indirekte. Vi verdsetter den egenopplevde nytten av øving og spilling til om lag 11,4 mrd. kroner årlig. Publikumsnytten anslås til i overkant av 500 mill. kroner årlig. Verdien av frivillig arbeid og innsamlingsaktiviteter anslås til nær 3,5 mrd. kroner per år.

Forskning viser at deltakelse musikklivet kan gi bedre psykisk og somatisk helse, høyere livskvalitet, og økt læringsutbytte hos den enkelte deltaker. Det kan ha positive eksterne effekter for samfunnet, for eksempel lavere sykefravær, mer energi på jobben, som igjen gir økt produktivitet og verdiskapning for samfunnet. En norsk studie viser at å utøve musikk, sang eller teater reduserer risikoen for tidlig død. Vi anslår verdien av vunne leveår ved å utøve musikk til 440 mill. kroner årlig. Dersom bedre helse ved deltakelse i musikklivet gir økt yrkesdeltakelse og færre sykemeldinger, er forsiktige anslag på de potensielle produksjonsgevinstene henholdsvis 60–603 mill. kroner og 36–145 mill. kroner per år. I tillegg kommer betydelige ikke-prissatte gevinster knyttet til bedre livskvalitet, bedre læringsutbytte hos barn og unge, og mindre problemadferd hos ungdom.

Rapporten kan leses her.