| Mulighetsstudie for sammenslåing av kommunene i Langfjella

Mulighetsstudie for sammenslåing av kommunene i Langfjella

Oslo, 07.05.2015

Vår utredning av sammenslåing og utvidet forpliktende samarbeid mellom de fem kommun­ene i Langfjella viser at kommunene har mange felles kjenne­tegn. Muligheter for sam­arbeid og gevinster ved sammenslåing er knyttet spesielt til forvaltning av landbruk, villrein- og verneområder, kraftressurser, til- rettelegging for reiseliv og ikke-stedbundne kommunale tjenester. Mulighet- ene begrenses av reiseavstand, topografi og spredt bosetning. Les rapporten her.