| Mer boligvelferd for pengene

Mer boligvelferd for pengene

Oslo, 15.01.2018

Vista Analyse har gjennomført en ny utredning av boligsosiale virkemidler for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi gir ny kunnskap om mottakerne av startlån og bostøtte, skisserer et nytt boligsosialt kompetansetilskudd til kommunene, og drøfter modeller for leie-til-eie. Funnene kan bidra til en målretting av de boligsosiale virkemidlene – derav den håpefulle tittelen «Mer boligvelferd for pengene». Prosjektet er en oppfølging av vår nylig ferdigstilte evaluering av hele det boligsosiale virkemiddelapparatet, «Fra bostøtte til programarbeid», Vista Analyse-rapport 2017/20. Vi ser allerede tegn til at KMD følger opp våre anbefalinger: Rett før jul vedtok KMD ny forskrift for tilskudd til utleieboliger som vil gjøre det enklere for vanskeligstilte å få utleiebolig, bl.a. ved en betydelig forenkling av tilskuddsberegningen. Ta gjerne kontakt med Tyra Ekhaugen ved spørsmål eller ønske om presentasjon.

Les rapporten her.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website