| Mer boligvelferd for pengene

Mer boligvelferd for pengene

Oslo, 15.01.2018

Vista Analyse har gjennomført en ny utredning av boligsosiale virkemidler for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi gir ny kunnskap om mottakerne av startlån og bostøtte, skisserer et nytt boligsosialt kompetansetilskudd til kommunene, og drøfter modeller for leie-til-eie. Funnene kan bidra til en målretting av de boligsosiale virkemidlene – derav den håpefulle tittelen «Mer boligvelferd for pengene». Prosjektet er en oppfølging av vår nylig ferdigstilte evaluering av hele det boligsosiale virkemiddelapparatet, «Fra bostøtte til programarbeid», Vista Analyse-rapport 2017/20. Vi ser allerede tegn til at KMD følger opp våre anbefalinger: Rett før jul vedtok KMD ny forskrift for tilskudd til utleieboliger som vil gjøre det enklere for vanskeligstilte å få utleiebolig, bl.a. ved en betydelig forenkling av tilskuddsberegningen. Ta gjerne kontakt med Tyra Ekhaugen ved spørsmål eller ønske om presentasjon.

Les rapporten her.