| Kraftledninger over Hardangerfjorden – Lønnsomhet og alternativer

Kraftledninger over Hardangerfjorden – Lønnsomhet og alternativer

Oslo, 03.12.2009

DNT ønsket en gjennomgang og vurdering av de samfunnsøkonomiske analysene som ligger til grunn for Statnetts søknad om konsesjon for utbygging av en 420 kV transmisjonslinje mellom Sima og Samnanger. I denne rapporten vurders noen sider ved de gjennomførte samfunnsøkonomiske analysene og forutsetningene disse bygger på. Vi har spesielt sett på alternativer til den planlagte luftledningen mellom Sima og Samnanger i forhold til de utredede behovene som ligger til grunn for prosjektet. Av spesiell interesse for prosjektet er forutsetningene for den fremtidige forbruksveksten og kraftbalansen i området, og verdsettingen av risikoen for forbruksutkobling. Last ned rapporten.