| Klimarisiko og kostnadsnytteanalyser

Klimarisiko og kostnadsnytteanalyser

Oslo, 17.06.2021

På vegne av Oljedirektoratet har Vista Analyse ved Michael Hoel utarbeidet en rapport som drøfter i hvilken grad tradisjonelle kostnadsnytteanalyser er formålstjenlige for å vurdere tiltak knyttet til klimarisiko. Oppdraget er en oppfølging av NOU 2018:17 Klimarisiko og norsk økonomi, og gir en vurdering av bruk av kostnadsnytteanalyser av tiltak tilknyttet klimarisiko og rammer for bruk av føre-var-prinsippet.

Med klimarisiko menes som regel at det er positiv sannsynlighet for et svært dårlig utfall som på en eller annen måte er knyttet til klima. Det er to hovedtyper klimarisiko, nemlig fysisk risiko og overgangsrisiko. Når det gjelder den første, er norske utslipp så små at de i praksis ikke har noen effekt på samlede utslipp, og dermed på fysisk klimarisiko. Klimautviklingen blir det den blir sett fra Norges ståsted. Derimot kan Norge til en viss grad påvirke hvor hardt vi blir rammet av betydelige klimaendringer.

Med svakt kunnskapsgrunnlag for subjektive sannsynligheter og andre elementer i analysen kan det være hensiktsmessig med en ufullstendig beslutningsregel. Noen beslutninger kan i så fall utelukkes, men en vil ofte stå igjen med flere beslutninger som ikke kan frarådes på faglig grunnlag (justifiable acts). Bak en ufullstendig beslutningsregel av denne typen ligger det en erkjennelse av at selv om økonomisk analyse kan hjelpe oss et stykke på vei i en beslutning ved å snevre inn hva som er fornuftig, blir beslutningen til slutt en skjønnsmessig avgjørelse innenfor det innsnevrede mulighetsområdet. Innenfor dette innsnevrede mulighetsområdet kan forsiktighetsprinsippet eller føre-var prinsippet i noen tilfeller hjelpe en til å treffe en endelig beslutning.

Rapporten kan leses her.