| Investeringer i klimasmart infrastruktur i Norge – insentiver og barrierer

Investeringer i klimasmart infrastruktur i Norge – insentiver og barrierer

Oslo, 16.11.2016

Vista Analyse har på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet utredet insentiver og barrierer for klimasmarte infrastrukturinvesteringer i Norge. Formålet har vært å anbefale mulige tiltak og virkemidler for å støtte opp under investeringer i klimasmart infrastruktur. Vi finner at det allerede er gode insentiver til å ta klimahensyn og planlegge klimasmarte infrastrukturinvesteringer i eksisterende lover og regelverk. Den viktigste barrieren ligger i selve gjennomføringen av investeringen, hvor valg av løsninger er avhengig av politiske prioriteringer. Dersom politikerne blir fristet til å avvike fra sine egne mål i enkeltbeslutninger, kan summen av disse enkeltbeslutningene ha store konsekvenser for fremtidige klimagassutslipp.

Rapporten kan lastes ned her.